Ban Quản trị

Chúng tôi luôn xác định rõ sự phát triển trong tương lai, bên cạnh những nỗ lực của CBCNV Hatuba, còn phần lớn nhờ vào sự tin tưởng của quý khách hàng, đối tác.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Ba

Tổng giám đốc

BAN ĐIỀU HÀNH

Trần thị mơ

Giám đốc

Nguyễn Trọng hải

Phó giám đốc

Đỗ văn sơn

Chủ tịch công đoàn